Regulamin Sklepu

prowadzonego przez Sprzedawcę tj. spółkę Health Labs Express Limited., z siedzibą Londynie, adres 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Wielka Brytania zarejestrowana w Rejestrze Spółek (Companies House) pod nr 10225593. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy za pomocą dedykowanego formularza kontaktowego dostępnego w zakładce pn. „KONTAKT” na stronie internetowej https://shop.healthlabsexpress.com/pl/kontakt

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
 7. SPECJALNA GWARANCJA SATYSFAKCJI
 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 12. ZAŁĄCZNIKI
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
  2. Sklep Internetowy jest prowadzony i zarządzany przez Operatora, który za pośrednictwem tego Sklepu oferuje Produkty i Usługi Elektroniczne, koordynuje i prowadzi kontakty z Klientami, organizuje zawieranie Umów Sprzedaży, integruje zawieranie Umów Sprzedaży z systemem poboru płatności oraz pobiera płatności z tytułu zawartych Umów Sprzedaży.
  3. Stroną Umowy Sprzedaży jest wskazany w Regulaminie Sprzedawca. Wyłącznie Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie Umowy Sprzedaży. Operator nie jest stroną Umowy Sprzedaży i w związku z tym nie odpowiada za jej wykonanie. W związku z prowadzeniem i zarządzaniem Sklepem Internetowym, Operator działa w imieniu i na rzecz Sprzedawcy.
  4. Definicje:
   1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
   3. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym w zakładce wskazanej we wstępie do regulaminu umożliwiający złożenie Klientowi skontaktowanie się z Operatorem, w szczególności w sprawach dotyczących zadawania pytań, uzyskiwania informacji w sprawie złożonego Zamówienia, składania reklamacji, złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
   4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą lub która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi Elektronicznej.
   5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
   6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
   7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
   9. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: https://shop.healthlabsexpress.com, który jest prowadzony i zarządzany przez Operatora.
   10. SPRZEDAWCA– spółka Health Labs Express Limited., z siedzibą Londynie, adres 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Wielka Brytania zarejestrowana w Rejestrze Spółek (Companies House) pod nr 10225593
   11. OPERATOR / USŁUGODAWCA – podmiot wskazany na początku Regulaminu.
   12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
   15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta za pośrednictwem Operatora, za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
   1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego, po wypełnieniu Formularza Zamówienia, pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. Formularz Zamówienia nie przewiduje możliwości podania firm Klientów nie będących konsumentami oraz ich numerów NIP; w przypadku składania Formularza Zamówienia przez takich Klientów, dane obejmujące firmę Klienta oraz NIP powinny być uzupełnione za pośrednictwem Formularza Kontaktowego, tak aby było możliwe wystawienie stosownej faktury VAT.
    1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
   2. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, w odpowiednim polu Formularza Zamówienia i udzieleniu wymaganych tym formularzem zgód na otrzymywanie takich wiadomości.
    1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez kliknięcie w odpowiedni link zamieszczony w każdym Newsletterze lub za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
   3. Formularz Kontaktowy – usługa ta pozwala na skontaktowanie się Operatorem i wymaga wybrania tematu z jakim Klient się kontaktuje i podania adresu poczty elektronicznej, na który Operator lub Sprzedawca mogą się skontaktować z Klientem. Formularz ten umożliwia również szersze opisanie powodu kontaktu (w tym np. złożenie oświadczenia lub zdanie pytania) oraz dołączenie załączników.
    1. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy jest świadczona nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą kliknięcia ikony „Wyślij” albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z tego Formularza przez Klienta.
  2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  3. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Klient może składać Operatorowi za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
  5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; (3) danych kontaktowych składającego reklamację; (4) numeru zamówienia– ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  6. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje w sposób określony w pkt. 3 Regulaminu.
  2. Cena Produktu, w odpowiedniej walucie, uwidoczniona jest na stronie Sklepu Internetowego i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  3. Informacje zawarte na wszystkich podstronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży.
  4. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
   1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.1 Regulaminu, potwierdzeniu przez Operatora jego przyjęcia do realizacji, a także po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu .
   2. Po złożeniu Zamówienia Operator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, a następnie przyjmuje Zamówienie do realizacji przez Sprzedawcę. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Operatora Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
  6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu Intenetowego, ale na prośbę Klienta Operator udostępnia go również w taki sposób, który umożliwi Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści poprzez przesłanie jego treści w formacie PDF na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. Dokument w formacie PDF można odczytać za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji takiej jak np. Adobe® Reader, który można pobrać za darmo ze strony www.adobe.com. Równocześnie Regulamin jest udostępniany Klientowi, do pobrania w formie pliku w formacie PDF, ze strony Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

  1. Wszelkie płatności z tytułu Umowy Sprzedaży pobiera Operator w imieniu i na rzecz Sprzedawcy. Operator udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
   1. płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
   2. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl, Klarna.com, Paysera i/ lub PayPal.com.
    1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl, Klarna.com albo PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzą:
     1. Dotpay.pl – spółka DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.
     2. Klarna.com- spółka Klarna Bank AB (publ.), spółka prawa szwedzkiego, pod adresem: Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Szwecja, tel : +46 8 120 120 00, fax: +46 8 120 120 99, e-mail: service@klarna.co.uk, zarejestrowana w szwedzkim rejestrze spółek pod numerem 556737-0431, uprawnioną do prowadzenia działalności finansowej przez Finansinspektionen.
     3. Paysera -spółka "Paysera LT", UAB, spółka prawa litewskiego, pod adresem Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Mėnulio g. 7, Litwa, zrejestrowana pod numerem 300060819, której dane są gromadzone i chronione w Rejestrze Pomiotów Prawnych Republiki Litewskiej.
     4. PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
  2. Termin płatności:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
   2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

  1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Unii Europejskiej.
  2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostarczenia lub odbioru Produktu:
   1. przesyłka kurierska lub
   2. przesyłka kurierska pobraniowa.
  4. Termin dostarczenia Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Operatora.
   2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. REKLAMACJA PRODUKTU

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
  2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.
  3. Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta Operatorowi. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
  4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; (3) danych kontaktowych składającego reklamację oraz (4) numer zamówienia– ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O sposobie ustosunkowania się do złożonej reklamacji, Sprzedawca poinformuje Klienta samodzielnie lub uczyni to za pośrednictwem Operatora. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.
 7. SPECJALNA GWARANCJA SATYSFAKCJI

  1. Sprzedawca udziela Klientowi będącemu konsumentem Specjalnej Gwarancji Satysfakcji polegającej na tym, że w razie braku usatysfakcjonowania tego Klienta Produktem będzie on miał prawo do złożenia oferty rozwiązania Umowy Sprzedaży. W przypadku jeśli Umowa Sprzedaży obejmowała więcej niż jeden Produkt, a Klient jest uprawniony do skorzystania ze Specjalnej Gwarancji Satysfakcji wyłącznie w odniesieniu do niektórych Produktów objętych tą Umową, wówczas oferta rozwiązania Umowy sprzedaży będzie wyłącznie częściowa i będzie odnosiła się wyłącznie do tych niektórych Produktów.
  2. Klient, o którym mowa w pkt. 7.1. będzie miał prawo do skorzystania ze Specjalnej Gwarancji Satysfakcji w terminie 21 dni od dnia wskazanego w pkt. 5.4 Regulaminu.
  3. Klient, o którym mowa w pkt. 7.1. będzie miał prawo do skorzystania ze Specjalnej Gwarancji Satysfakcji wyłącznie raz w odniesieniu do każdego z oferowanych Produktów. Specjalna Gwarancja Satysfakcji dotyczy wyłącznie pierwszej Umowy Sprzedaży, która miała za przedmiot dany Produkt i nie obejmuje każdej kolejnej Umowy Sprzedaży, która ma za przedmiot taki Produkt.
  4. Klient, o którym mowa w pkt. 7.1. będzie miał prawo do skorzystania ze Specjalnej Gwarancji Satysfakcji wyłącznie w razie spełnienia następujących warunków:
   1. Klient skorzystał z Produktu przynajmniej jednokrotnie;
   2. Klient korzystał z produktu zgodnie z dołączonymi do niego wskazaniami co do jego stosowania, w tym zwłaszcza nie przekroczył zalecanych dawek Produktu,
  5. W celu skorzystania ze Specjalnej Gwarancji Satysfakcji, Klient, o którym mowa w pkt. 7.1. powinien:
   1. złożyć stosowne oświadczenie o chęci skorzystania ze Specjalnej Gwarancji Satysfakcji za pośrednictwem Formularza Kontaktowego,
   2. podać za pośrednictwem Formularza Kontaktowego następujące dane: numer zamówienia, imię i nazwisko, ulica i numer domu, miejscowość, kod-pocztowy, telefon podany przy zamówieniu, numer konta bankowego, ilość zakupionych opakowań, łączna kwota zakupu, data doręczenia przesyłki, data złożenia zamówienia, waga przed kuracją, waga po kuracji, ilość kalorii przyjmowanych dziennie, ilość płynów przyjmowanych dziennie, opis stosowania produktu, zauważone działanie suplementu. Jedynie złożenie wszystkich ww. oświadczeń i wykonanie czynności będzie równoznaczne ze złożeniem oferty rozwiązania Umowy Sprzedaży.
  6. Operator, w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczeń i podania danych, o których mowa w pkt. 7.5 rozpatrzy przesłaną ofertę i dane oraz poinformuje Klienta o jej przyjęciu lub odrzuceniu.
  7. W przypadku skorzystania przez Klienta ze Specjalnej Gwarancji Satysfakcji, Sprzedawca zwróci Klientowi cenę tego Produktu, z wyłączeniem jednak kosztów dostarczenia Produktu. W przypadku, jeśli Klient, o którym mowa w pkt. 7.1. na podstawie jednej Umowy Sprzedaży kupił więcej niż jedną sztukę Produktu, wówczas Sprzedawca zwróci mu wyłącznie cenę jednej sztuki Produktu. Zwrot ceny nastąpi w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o przyjęciu oferty rozwiązania Umowy Sprzedaży.
  8. Przepisy niniejszego punktu nie dotyczą ani nie modyfikują przepisów prawa ani postanowień Regulaminu dotyczących odpowiedzialności Sprzedawcy za wady rzeczy.
 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: Link.
  2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: Link).
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć Sprzedawcy bezpośrednio lub za pośrednictwem Operatora. Oświadczenie może zostać złożone na przykład:
   1. pisemnie na adres Operatora wskazany we wstępie Regulaminu; lub
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
  2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
   1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
   2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Wielka Brytania.
  7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
   1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
   3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

  1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
  2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Oświadczenie w tym zakresie może zostać złożone również przez Operatora. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
  7. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
  8. Odpowiedzialność Usługodawcy lub Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.
  9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą lub Usługodawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy, w przypadku sporu ze Sprzedawcą, lub Usługodawcy, w przypadku sporu z Usługodawcą.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Kwestie związane z ochroną danych osobowych reguluje Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej Operatora wskazanej na początku Regulaminu.
  2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
  3. Zmiana Regulaminu:
   1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
   2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
   3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 12. Załączniki